ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده


 روش تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401


عناوین مطالب:
تعریف ارزش افزوده Value added
وظایف و تکالیف مودیان مالیات بر ارزش افزوده
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
جرائم عدم ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات ارزش افزوده
رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
مدارک مورد نیاز رسیدگی مالیات در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزودهمزیت های ثبت توسط ثبت آلامتو:
1- مشاوره رایگان
2- کارشناسان حرفه ای
3- صرفه جویی در هزینه(حداقل کارمزد)
4- صرفه جویی در زمان
5- اعزام کارشناس به محل کار شما
6- پشتیبانی دائمی


تعریف ارزش افزوده Value added 

مطابق ماده 3 قانون مالیات ارزش افزوده سازمان مالیاتی کل کشور، ارزش افزوده این گونه تعریف شده است:
مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیر مستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می‌گردد.
در واقع میتوان گفت ارزش افزوده، افزایش ارزش پولی کالا طی مراحل تولید تا فروش کالا به مشتری نهائی آن است، یک کالا در هر مرحله از تولید دارای ارزشی بیشتر از مرحله قبل است، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مرحله به مرحله گرفته می‌شود پس ارزش افزوده اختلاف بین ارزش محصول تولید شده با مجموع ارزش مواد اولیه یک محصول است. مصرف کنندگان محصول، مالیات ارزش افزوده را در زمان خرید پرداخت می کنند، توسط فروشندگان اخذ شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.


وظایف و تکالیف مودیان مالیات بر ارزش‌افزوده

الف- تكميل و تسليم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن:

 مشمولین ارزش افزوده موظف هستند حداكثر تا پانزده روز از پایان هر فصل، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را ارائه داده و ماليات متعلق به دوره به حسابي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داری كل كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام می‌گردد، واريز نمايند.

مؤديان هنگام فروش کالا، ماليات بر ارزش‌افزوده را به قيمت فروش خود اضافه نموده و در زمان صدور صورتحساب فروش، مبلغ ماليات بر ارزش‌افزوده را از خريداران كالاها و یا دریافت کنندگان خدمات دريافت نموده و در دفاتر خود ثبت می کنند. مؤدي تا پايان دوره مالياتي وجه دريافتي را نزد خود نگه میدارد. زمان گزارش مالیات چنانچه مابه‌ التفاوت مالیات‌های دریافتی هنگام فروش و مالیات‌های پرداختی خود به هنگام خرید، مثبت باشد، آن را به سازمان امور مالیاتی اظهار و پرداخت می‌نماید. اگر مبلغ مابه‌التفاوت منفی باشد، مودی درخواست استرداد مبلغ مزبور را می‌نماید و در صورتی که مابه‌ التفاوتی وجود نداشته باشد، الزام به انجام اقدامی از سوی مؤدی یا سازمان نخواهد بود.

ب- ارائه دفاتر و اسناد و مدارك مورد نیاز جهت رسیدگی:

چنانچه بازرسین و کارشناسان سازمان امور مالياتي كشور درخواست اظهارنامه، دفاتر و یا هرگونه اسناد و مدارکی را داشته باشند، مودی موظف به ارائه اسناد و مدارک می‌باشد، چنانچه اسناد و مدارک ارائه نشوند، مودی، متخلف بوده و مشمول جريمه های مقرر در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می باشد و ماليات متعلق به مودی به ‌موجب دستورالعمل تعیین شده از سازمان امور مالياتي كشور به‌ صورت علي‏ الراس می باشد.


ج- نگهداری اسناد و مدارك مورد تاييد سازمان امور مالياتي كشور:

موديان ماليات بر ارزش‌افزوده موظف هستند تمام اسناد و مدارك مورد تاييد سازمان امور مالياتي كشور را به مدت ١٠ سال نگهداری نمایند. همچنین در صورتی که چنانچه بازرسین و کارشناسان سازمان امور مالياتي كشور درخواست اظهارنامه، دفاتر و یا هرگونه اسناد و مدارکی را داشته باشند، مودی موظف به ارائه اسناد و مدارک می‌باشد در صورت عدم ارائه مدارک بابت دوره هایی که اسناد و مدارک ارائه نشده باشد، مالیات‌ها به‌ صورت علي‏الرأس خواهد بود.


اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

دوره مالياتي در نظام مالیات بر ارزش ‌افزوده، شامل چهار دوره می باشد یعنی هرسال شمسي مطابق فصول سال به دوره های سه ماهه تقسیم شده است. مشمولین ارزش افزوده موظف هستند، در هر دوره مالياتي اظهارنامه مربوطه را مطابق دستورالعمل صادر شده از سازمان امور مالياتي كشور ارائه دهند.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مشمولین ارزش افزوده موظف هستند حداكثر تا پانزده روز از پایان هرفصل ، اظهارنامه خود را ارائه داده و ماليات متعلق به دوره به حسابي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داری كل كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام می‌گردد، واريز نمايند.
موديان ثبت‌نام‌شده ماليات بر ارزش‌افزوده، موظف به اجراي تمامی قوانین ماليات بر ارزش‌افزوده می باشند و ملزم هستند بدهي مالياتي را از طريق ارائه اظهارنامه فصلي تسويه نمايند.. مشمولینی که در انجام وظايف قانوني خود تخطي ‌نمایند، مشمول جرايمي خواهند بود.


جرائم عدم ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات ارزش افزوده

جرائم اعلام شده مطابق ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده،
1.    عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب : معادل یک برابر مابه التفاوت
2.    عدم ثبت نام در موعد مقرر : معادل 75درصد مالیات
3.    عدم تسلیم اظهارنامه : معادل 50درصد مالیات متعلقه
4.    عدم صدور صورتحساب : معادل یک برابر مالیات
5.    عدم تکمیل اطلاعات صورتحساب : معادل 25درصد مالیات متعلقه
6.    عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک : حسب مورد معادل 25درصد مالیات متعلقه
جرائم اعلام شده مطابق ماده23 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در زمان های مقرر: ۲% در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد شد.رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

اعتبار مالیاتی مودیان بر اساس موارد ذیل قابل پذیرش می باشد:
 مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ثبت‌نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، داشتن گواهینامه ثبت‌نام، داشتن مدارک مورد تایید سازمان دارایی(مدارک مورد تایید شامل صورت‌حساب، اسناد پرداخت بهای کالا و خدمات و مالیات به عوارض ارزش افزوده، شناسایی فروشنده، کنترل اسناد حمل، رسید انبار و … حسب مورد "که با در نظر گرفتن روش کار مودی متفاوت است" ). 
نکته: شرکتهایی که موجب تخلف شده و در لیست سیاه دارایی قرار گرفته اند، فاقد اعتبار مالیاتی بوده و فاکتور ارائه شده از این شرکت ها مورد پذیرش و تایید سازمان امور مالیاتی و اداره کل مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. مدارک مورد نیاز رسیدگی مالیات در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی کارشناسان و ممیزین اداره کل مالیات بر ارزش افزوده :
1- گردش حساب درآمدهای حاصل از خرید و فروش برای تمام دوره ها (بهار، تابستان، پاییز و زمستان) سال مورد رسیدگی.
2- تراز آزمایشی (حداقل چهار ستونی) در سطح کل، معین و تفصیلی به ترتیب برای دوره های (بهار، تابستان، پاییز و زمستان) سال مورد رسیدگی.
3-تراز آزمایشی (حداقل چهار ستونی) در سطح کل، معین و تفصیلی سالیانه قبل و بعد از بستن حسابهای موقت برای سال مالی مورد رسیدگی.
4-تصویر اولین و آخرین فاکتور رسمی فروش به ترتیب برای دوره های (بهار، تابستان، پاییز و زمستان) سال مورد رسیدگی. (شرکت های بازرگانی و تولیدی)
5-تصویر صورتحساب (فاکتور) های خرید منجر به ایجاد اعتبار مالیاتی از هر شرکت (یک نمونه)

6--گردش حساب درآمدهای غیر عملیاتی به ترتیب برای دوره های (بهار، تابستان، پاییز و زمستان) سال مورد رسیدگی.
7-گردش حساب مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب برای دوره های (بهار، تابستان، پاییز و زمستان) سال مورد رسیدگی.
8-گردش حساب سود وزیان انباشته.
9-تصویر صورت وضعیت های ارسالی (شرکت های پیمانکاری)
10-گردش حساب تعدیلات حسابداری و انباشته.
11-تصویر کلیه اوراق سبز گمرکی و سایر مدارک مربوط به ایجاد اعتبار مالیاتی
12-تصویر اسناد فروش داراییها و جدول فروش داراییهای ثابت متشکل از بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای فروش و ارزش دفتری.
13-تصویر اظهار نامه عملکرد سال مورد رسیدگی.
14-گردش موجودی مواد و کالا.
15-محاسبات قیمت تمام شده در خصوص کالاهای تولیدی و خدمات ارایه شده.
16-تصویر صورت حسابهای بانکی بهمراه صورت مغایرت آنها برای سال مورد رسیدگی.
17-تصویر گزارش حسابرسی مالی.
18-تصویر برگ تشخیص عملکرد سال مورد رسیدگی.
19-تکمیل فرم های مربوطه.
چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی که ملزم به اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر ارائه صورت های مالی حسابرسی شده باشند، از ارائه صورت های مالی حسابرسی شده در مهلت مقرر خودداری نمایند علاوه بر آنکه درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد، مشمول جریمه ای معادل 20 درصد مالیات های متعلق خواهند بود.


جهت دریافت مشاوره رایگان اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، عدد 8 را به 09103518518 ارسال نمایید،
و یا با ما تماس حاصل فرمایید.

تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی
ثبت نام کد اقتصادی جدید
ثبت نام ارزش افزوده
تحریر دفاتر قانونی مالیاتی
دریافت دفاتر قانونی مالیاتی
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی
تنظیم اظهارنامه های انحلال