ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

انتقال برند و لوگو 


مواردی که در این مقاله به آن پرداخته شده است:
تعریف نقل و انتقال برند و لوگو
روش های انتقال برند
شرایط و قوانین نقل و انتقال برند و لوگو    
مدارج جهت نقل و انتقال برند و لوگو    
هزینه نقل و انتقال برند
مراحل نقل و انتقال برند
مدت زمان انتقال برند
​​​​​​​


​​​​​​​

تعریف نقل و انتقال برند و لوگو:

اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نام و نشان تجاری هستند می ‌توانند نام و نشان تجاری خود را به دو صورت به دیگران  انتقال دهند. 
انتقال بخشی از برند یعنی دادن امتیاز به شخص دیگر برای استفاده از نام برند و مزایای آن؛ اجازه بهره برداری از برند گفته می شود و یا  واگذاری تمام حقوق برند که انتقال یا واگذاری برند گفته می شود.روش های انتقال برند و لوگو:

نقل و انتقال ممکن است به صورت اختیاری و یا اجباری انجام  شود.
نقل و انتقال اختیاری :
 در این نوع از نقل و انتقال مالک با رضایت خود اقدام به نقل و انتقال برند می ‌کند یعنی مالکیت تمام حقوق برند  را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل می کند و یا استفاده از مزایای نام و نشان تجاری ثبت شده خود را برای مدتی مشخص به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار می ‌کند.


نقل و انتقال اجباری ( قهری):

نقل و انتقال به اختیار و اجازه مالک انجام نمی شود بلکه به صورت خود به خود نقل و انتقال انجام می شود. به طور مثال زمانی که مالک نام یا نشان تجاری فوت ‌کند، مالکیت برند بدون عقد قرارداد و بدون رضایت مالک به وراث وی منتقل می ‌شود. 
نقل و انتقال می تواند بابت تمام نام و نشان تجاری باشد یا بخشی از برند انتقال داده می شود :

واگذاری برند به صورت جزئی :

در برخی موارد مالک نام و نشان تجاری تمایل به انتقال کامل نام و نشان تجاری را نداشته، بلکه مایل است جزئی از علامت خود را واگذار کند. در واقع مالک فقط طبقات خاصی از برند را در اختیار دیگری قرار می دهد.
مطابق ماده ۱۴۰ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری: اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالکیت مالک اولیه علامت، به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه، یا طبقاتی کلاً از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد، در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره‌های فرعی از شماره (۱) به تعداد طبقات مزبور تعلق می  گیرد و هرگاه انتقال صرفاً مربوط به کالا‌ها یا خدمات، بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد، بدواً به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می  گردد.
تبصره ۱: هرگاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد، می ‌بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.
تبصره ۲: در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی ‌تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی‌نامه ثبت آن باشد.
تبصره ۳: در صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت، منتقل‌الیه می ‌تواند درخواست صدور گواهی‌نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید.
تبصره ۴: چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد، مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئاً منتقل شده‌اند، نخواهد بود.
تبصره ۵: نقل و انتقالات جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت باید در ظهر آخرین گواهی‌نامه معتبر علامت نیز منعکس گردد.واگذاری برند به صورت کامل:

مالک تمام حقوق نام و نشان تجاری خود را به طور کامل در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی دیگر قرار می دهد.شرایط و قوانین نقل و انتقال برند و لوگو:

برند و لوگو به صورت کاملا قانونی در اداره ثبت علائم به ثبت رسیده باشد.
برند و لوگو آن منقضی نشده و دارای اعتبار باشند.
انتقال برند و لوگو در همان طبقه ای که ثبت شده است قابل انجام است. 
مطابق ماده ۱۳۹ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری: هرگونه انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت، به ثبت برسد.
در صورت انتقال بخشی از برند و کالاها، کالاها و خدماتی که برند نسبت به آن ها منتقل می شود باید اعلام گردد.مدارک جهت نقل و انتقال برند و لوگو:

ارائه تمامی  مدارک ثبتی برند ( گواهینامه ثبت برند، روزنامه رسمی   و تقاضای برند و .... )
تصویر مدارک شناسایی مالک قبلی و مالک جدید
ارائه سند صلح تنظیم شده در دفتر خانه اسناد رسمی  
ارائه گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث ( اگر انتقال به صورت قهری باشد )
در صورتیکه مالک دارای نماینده و یا وکیل قانونی است ارایه تصویر مدارک شناسایی نماینده یا وکیل قانونی 
 


هزینه نقل و انتقال برند و لوگو:

هزینه های نقل و انتقال نام و نشان تجاری شامل : هزینه دفترخانه اسناد رسمی ، هزینه روزنامه رسمی ، واریزی قانونی اداره ثبت علایم.
در زمان انتقال نام و نشان تجاری برای آن ارزش مادی مشخص می شود. ارزش مادی توسط مالک آن متناسب با شهرت و موفقیت آن مشخص می شود. برندهای مختلف ارزش مادی یکسان ندارند.مراحل نقل و انتقال برند و لوگو:

تنظیم سند صلح علامت تجاری در دفترخانه اسناد رسمی  
تأیید سابقه ثبت علامت تجاری از طریق استعلام دفترخانه از اداره مالکیت معنوی
 ثبت درخواست انتقال توسط مالک در دفتر ثبت اداره مالکیت صنعتی
پرداخت واریزی روزنامه رسمی 
ظهر نویسی تصدیق ثبت علامت تجاری و انتقال کامل برند 


​​​​​​​

مدت زمان انتقال برند لوگو:

جهت انتقال نام و نشان تجاری زمان مشخصی را  نمی توان اعلام نمود  اما بر اساس قانون طی مدت زمان۶۰ روز تایید یا رد تقاضای انتقال  توسط کارشناسان اداره علامت باید مشخص شود. پس از تایید سند صلح توسط کارشناس واریزی روزنامه رسمی  انجام  می شود، ۳۰ روز پس از انتشار روزنامه، ظهرنویسی گواهی ثبت برند به نام مالک جدید انجام می شود.


انتقل برند و انتقال لوگو موسسه خدمات ثبتی آلامتو
انتقال برند و لوگو ثبت آلامتو