ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت منحل شده


عنواین مطلب:
مقدمه ای پیرامون انحلال شرکت و تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت
قوانین مالیاتی انحلال شرکت ها و تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت
تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت
وظایف مدیر تصفیه در مورد انحلال شرکت
مهلت ارائه و تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت
زمان رسیدگی به اظهارنامه انحلال شرکت و تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت​​​​​​​مزیت های تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت توسط ثبت آلامتو:
1- مشاوره رایگان
2- کارشناسان حرفه ای
3- صرفه جویی در هزینه(حداقل کارمزد)
4- دقت و سرعت بالا در تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت
5- اعزام رایگان کارشناس به محل کار شما جهت تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت
6- پشتیبانی دائمیمقدمه ای پیرامون انحلال شرکت و تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت​​​​​​​

مطابق ماده ۱۱۴ قانون مالیات های مستقیم، بایستی اظهارنامه انحلال شرکت پیش از تشکیل مجمع عمومی جهت انحلال شرکت توسط آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی تهیه شود. در اظهارنامه باید صورتهای دارایی و بدهی شرکت تا تاریخ دعوت مجمع قید شده باشد. جهت تنظیم این اظهارنامه نمونه ای توسط سازمان امور مالیاتی ارائه شده است که طبق این نمونه باید اظهارنامه را تهیه و تنظیم نمود
چنانچه تصمیم به انحلال شرکت گرفته شود قبل از تشکیل مجمع انحلال وظیفه تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت بر عهده مدیران شرکت بوده و  پس از انحلال شرکت این وظیفه برعهده مدیر / مدیران تصفیه شرکت می باشد.

 قوانین مالیاتی انحلال شرکت ها و تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت​​​​​​​

ماده 114 قانون مالیات های مستقیم، آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
ماده 115  مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و‌سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.
تبصره 1 -  ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین‌می‌شود.
تبصره 2 -  چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های‌ مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی¬گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌ گردد. مالیات‌متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره ‌(1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.
تبصره 3 - آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.
ماده 116 قانون مالیات های مستقیم، مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دورۀ عملیات شخص حقوقی را براساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره- مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می‌گردد.
ماده ۱۱۷ قانون محاسبه مالیات شرکت منحل‌شده، اداره مالیات نیز مکلف است خارج از نوبت به این اظهارنامه رسیدگی کند و ظرف حداکثر یک سال از تاریخ تسلیم اگر اعتراضی به مندرجات آن دارد ابلاغ نماید. در غیر این صورت، مالیات انحلال شرکت بر اساس همین اظهارنامه نزد مدیر تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. اگر بعداً معلوم شود که اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده بوده، نسبت به آن قسمت طبق قانون مالیات مطالبه خواهد شد.
ماده ۱۱۸ باب سوم مالیات بر درآمد، تقسیم دارایی‌های شرکت منحل‌شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست. گفتنی است که آخرین مدیران شرکت در صورت عدم تسلیم اظهارنامه یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات ذکر شده در ماده ۱۱۶ این قانون به نسبت سهمی که از داراییهای اشخاص حقوقی منحله نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرائم متعلق به شخص حقوقی خواهند بود.

نکات: 
در صورتی که شرکت منحل شده دارای دارایی هایی مانند حق واگذاری محل، زمین، ساختمان، سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها باشد، برای محاسبه مالیات شرکت منحل شده، ارزش دفتر دارایی یا دارایی مذکور جزء اقلام دارایی های شرکت منحل شده اعلام نمی شود و از طرف دیگر، معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی کسر می گردد. 
مطابق ماده ۵۹ مالیات متعلق به املاک تعیین می گردد و مطابق مقررات تبصره های ماده ۱۴۳  مالیات متعلق به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام تعیین می گردد.
جهت مشخص نمودن مالیات شرکت منحل شده بدین ترتیب باید عمل نمود: رسیدگی و مشخص نمودن سود یا زیان شرکت با توجه به درآمدها و هزینه های شرکت منحل شده از ابتدای سال تا تاریخ قطعی انحلال شرکت (ثبت شده در اداره ثبت شرکتها). پس از مشخص شدن سود و زیان شرکت، ترازنامه ای به تاریخ روز انحلال تهیه می شود، در این ترازنامه علاوه بر مشخص نمودن سود و زیان دوره انحلال، دارایی های شرکت با رعایت تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۱۵ تعیین شده و سپس بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت شده است، از آن کسر شده و در نتیجه مالیات انحلال شرکت تعیین می گردد.
مطابق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، مالیات مربوط به آخرین دوره فعالیت شرکت منحل شده ( به استثنای مالیات مقطوع دارایی های املاک و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها )، به نرخ ۲۵ درصد می باشد. 
مالیات شرکت، جزء بدهی‌های شرکت بوده و باید به طور کامل تصفیه گردد. در صورتی که شرکت پس از پرداخت مالیات های تعیین شده در ماده 114،115،116 ، درآمدی کسب نماید که مشمول مالیات مقطوع فصل املاک و سهام یا سهم الشرکه و حق تقدم سهام ( نرخ ماده ۵۹ و تبصره های ماده ۱۴۳ ) نباشد، مطابق قانون مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود. مثلا ممکن است بخشی از محصولات هنوز در انبار موجود باشند و پس از انحلال و انجام امور مالیاتی به فروش برسند چنانچه از فروش آنها سودی حاصل شود بایستی مالیات متعلق به آنها پرداخت شود، اما اگر فروش فقط جهت پرداخت بدهی‌های شرکت باشد و سودی حاصل نشود از پرداخت مالیات معاف هستند.
شرکت های منحل شده پس از انحلال، بایستی جهت ختم تصفیه انحلال شرکت دفاتر قانونی پلمپ شده را اخذ نمایند.


تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت

پس از انجام روند قانونی انحلال شرکت، مدیران تصفیه شرکت موظف هستند تا ۶ ماه پس از انحلال شرکت، تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت را تسلیم نمایند. اظهارنامه باید مطابق ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به سال قبل از انحلال شرکت یعنی آخرین دوره فعالیت شرکت تهیه شده و به اداره امور مالیاتی ارائه گردد.

اظهارنامه ای مورد تایید اداره امور مالیاتی است که توسط صاحبان امضاء مجاز شرکت، امضاء شده باشد و ممهور به مهر شرکت باشد. 

چنانچه پیش از انجام امور مالیاتی و تسویه مالیات شرکت منحل شده، مدیران شرکت دارایی ها و اموال شرکت را بین خود و سهامداران تقسیم نمایند و یا چنانچه اظهارنامه انحلال شرکت، مطابق ماده های ۱۱۴ و ۱۱۶ قانون مالیات های مستقیم به اداره امور مالیاتی ارائه نشود، تمامی افرادی که دارایی شرکت بین آنها تقسیم شده و ضامن های شخص حقوقی مشمول پرداخت مالیات و جریمه های متعلقه خواهند شد.


وظایف مدیر تصفیه در مورد انحلال شرکت

پیش از انجام امور مالیاتی و تسویه مالیات شرکت منحل شده، مدیران شرکت اجازه تقسیم دارایی ها و اموال شرکت بین خود و سهامداران را ندارند.


مهلت ارائه و تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت

اظهارنامه انحلال شرکت را باید قبل از تشکیل مجمع انحلال شرکت تا ۶ ماه پس از انحلال شرکت به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. در صورت عدم ارائه اظهارنامه انحلال مدیران / مدیر تصفیه محکوم به پرداخت جرائم مالیاتی خواهد شد.

​​​​​​​

زمان رسیدگی به اظهارنامه انحلال شرکت و تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت​​​​​​​

 ممیز مالیاتی موظف است حداکثر طی مدت یک سال پس از ارائه اظهارنامه، مالیات متعلق را تعیین و طی برگ تشخیص ابلاغ نماید. چنانچه شرکت در زمان قانونی نسبت به ارائه اظهارنامه انحلال خود اقدام نکرده باشد، رسیدگی و تعیین مالیات انحلال شرکت و صدور برگ تشخیص سه سال از تاریخ چاپ آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور خواهد بود و حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص صادره به مودی نیز سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور است.


جهت دریافت مشاوره رایگان تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت، عدد 8 را به 09103518518 ارسال نمایید،
و یا با ما تماس حاصل فرمایید.

تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی
ثبت نام کد اقتصادی جدید
ثبت نام ارزش افزوده
تحریر دفاتر قانونی مالیاتی
تنظیم اظهارنامه های ارزش افزوده
دریافت دفاتر قانونی مالیاتی
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی