ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

ثبت شرکت با مسئولیت محدود


عناوین مقاله ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
تعریف
ویژگی ها و شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود
تفاوت ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص
تفاوت ثبت شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی عام
تفاوت ثبت شرکت با مسئولیت محدود با شرکت تضامنی
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود
مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود
اوراق و مدارک ثبتی جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود
هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
مدت زمان ثبت شرکت با مسئولیت محدود


تعریف:
شرکت با مسئولیت محدود ‎یا ال‌ال‌سی به انگلیسی: LLC  مطابق  ماده ۹۴ قانون تجارت ایران شرکت با مسئولیت محدود به این شکل تعریف شده است : ( شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به‌سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است).
هر یک از شرکا سرمایه ای را با خود به شرکت وارد می کنند که در این نوع شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمیشود ، به سرمایه ای که هر یک از افراد با خود به شرکت وارد میکنند سهم الشرکه و به شخص دارنده سهم الشرکه ، شریک گفته می شود . شرکا در شرکت با مسئولیت محدود نسبت به مبلغ سرمایه ای که وارد شرکت نموده اند ( سهم الشرکه ) متعهد و موظف هستند.

ویژگی ها و شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

-   این نوع شرکت حداقل از دو نفر به عنوان شریک تشکیل شده است .
-   مطابق ماده 102 قانون تجارت برای سهم الشرکه شخص ، برگه سهام صادر نمیشود به همین خاطر جهت انتقال سهم الشرکه رضایت سایر شرکا و اعضا الزامیست .
-   مسئولیت اعضا در این نوع شرکت به مدت نامحدود است یعنی تا هر زمان که اعضا رضایت داشته باشند فرد در شرکت باقی خواهد ماند و نیاز به تمدید هر ساله نخواهد بود .
-  در این نوع شرکت مبلغ اولیه سرمایه پرداخت نمیشود فقط در زمان ثبت مدیرعامل اقرار می کند که مبلغ را دریافت کرده است ( این اقرار میتواند ظاهری و بدون پرداخت مبلغ باشد ) .
-   الزامی جهت معرفی تمام سمت ها وجود ندارد یعنی شرکت حتی میتواند با یک نفر به عنوان مدیرعامل و یک نفر به عنوان شریک ثبت شود و یا شریک میتواند هیچ سمتی نداشته باشد .
-   حداقل میزان سرمایه برای ثبت این نوع شرکت یک میلیون ریال می باشد .
-  مطابق ماده 103 قانون تجارت سهم الشرکه قابل نقل و انتقال نبوده مگر طی تنظیم سند رسمی در دفترخانه  اما در این شرکت ها به طور معمول شرکا از طریق ورود و خروج یا کاهش و افزایش؛  سهم الشرکه را جابجا می کنند که در بخش های دیگر به تفصیل این موارد توضیح داده شده است.
-  مطابق ماده 104 قانون تجارت هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود می تواند شامل یک یا چند نفر باشد که این اعضا یا از بین شرکاء یا خارج از شرکاء انتخاب می شوند برای مدتی محدود مثلا یک یا دوسال یا مدتی نامحدود . به موجب این ماده هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود الزامی جهت داشتن سهم الشرکه ندارند .
- مطابق ماده 106 قانون تجارت اتخاذ تصمیم در امور شرکت به موجب رضایت شرکایی که حداقل نصف سهم الشرکه را دارا هستند انجام می شود. اگر طی دعوت اول حدنصاب حاصل نشد باید مجددا شرکا دعوت میشوند و تصمیمات به موجب رضایت اکثریت عددی گرفته می شوند
-   مطابق ماده 107 قانون تجارت حق رای  به نسبت سهم الشرکه ای که شرکا در شرکت دارند مشخص می شود ، در صورتیکه در اساسنامه به شکل دیگری تعیین و مشخص شده باشد مطابق اساسنامه انجام میشود ، همچنین تقسیم سود و ضرر طبق اساسنامه می باشد ، اگر در اساسنامه  به شکل خاصی تعریف نشده باشد تقسیم به نسبت سهم الشرکه شرکاء خواهد بود.
- مطابق ماده 195 قانون تجارت ، در صورتی که در شرکت با مسئولیت محدود شرکا بیش از 12 نفر ‌باشد باید هیئت نظار تشکیل شود هیئت نظار از  سه نفر از شرکا تشکیل می شود که عضو هیئت مدیره شرکت نباشند. این هیئت باید سالی یک مرتبه مجمع عمومی را تشکیل دهد. هیئت نظار باید بررسی نماید که دستور مواد 96 و 97 قانون تجارت رعایت شده است.
ماده 96 :  شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
ماده 97 : در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.
-   مطابق ماده 100 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدودی که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل و ثبت شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل‌اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند. 
-  مطابق ماده 101 قانون تجارت اگر شرکتی به استناد ماده قبل باطل شد  شرکا ، هیات نظار و هیات مدیرانی که در حین ابطال یا پس از آن در شرکت مشغول به فعالیت بوده اند در قبال سایر شرکاء و اشخاص ثالث دیگر جهت جبران خسارت اشی از ابطال مسئول می باشند .
-  در نام شرکت حتما با مسئولیت محدود قید شود و نام شرکا در اسم شرکت نباشد.
-  جهت انتقال سهم الشرکه رضایت شرکای که حداقل سه چهارم سهم الشرکه را دارا هستند و اکثریت عددی  اعضا رعایت شده باشد.


تفاوت ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص:

* مطابق ماده 94 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که موضوع فعالیت آن صرفا تجاری است اما شرکت سهامی خاص می‌تواند هم در زمینه تجاری فعالیت نماید هم غیر تجاری .
** درشرکت سهامی خاص پس از تاییدنام 35درصد میزان سرمایه اولیه تا زمان ثبت کامل بلوکه بانک خواهد شد اما درشرکت مسئولیت محدود نیازی به پرداخت هیچ میزان از سرمایه به بانک نمی باشد. در این نوع شرکت مبلغ اولیه سرمایه پرداخت نمیشود فقط در زمان ثبت مدیرعامل اقرار می کند که مبلغ را دریافت کرده است ( این اقرار میتواند ظاهری و بدون پرداخت مبلغ باشد) .
*** درشرکت با مسئولیت  محدود اگر بخشی از سرمایه آورده غیرنقدی باشد ثبت این آورده ها توسط شرکا انجام می شود و مسئولیت تایید صحت بر عهده آن ها می باشد اما در شرکت سهامی خاص ثبت و تایید آورده های غیر نقد توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود.
****در شرکت با مسئولیت محدود سود هم میتواند به نسبت سهم الشرکه و سرمایه شخص در شرکت باشد هم میتوان در اساسنامه شیوه دیگری جهت تقسیم سود مشخص نمود ، در حالیکه در شرکت سهامی خاص سود  به نسبت تعداد سهام می باشد و هیچ روش دیگری قابل ارایه نمی باشد .
***** در شرکت سهامی خاص به سرمایه ای که شخص با خود به شرکت وارد می کند سهام و به آن شخص سهامدار گفته میشود اما در شرکت های مسئولیت محدود به سرمایه ای که شخص با خود به شرکت وارد می کند سهم الشرکه و به آن شخص شریک گفته میشود.
****** در شرکت سهامی خاص تمام اعضا هییت مدیره باید سهامدار هم باشند تنها مدیرعامل میتواند خارج از هییت مدیره باشد اما در شرکت مسئولیت محدود  الزام به شریک بودن اعضا هییت مدیره نمی باشد و اعضا هیات مدیره میتوانند بدون سهم الشرکه باشند.
 
******* تغییر سهامداران در شرکت سهامی خاص از طریق نقل و انتقال سهام و در شرکت مسئولیت محدود از طریق دفترخانه اسناد رسمی انجام میشود ( مگر اینکه از طریق نقل و انتقال نبوده و طی صورتجلسه ورود و خروج انجام شود که در بخش های دیگر به تشریح کامل آن پرداخته ایم ).
******** تعداد اعضا هییت مدیره در شرکت سهامی خاص حداقل ۳نفر،تعداد بازرسین ۲نفر و هرسه سمت)مدیرعامل،رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره حتما باید مشخص باشد اما شرکت مسئولیت محدود با یک نفر هم قابل ثبت خواهد بود.
********* در شرکت با مسئولیت محدود الزامی به داشتن بازرس وجود ندارد اما در شرکت سهامی خاص الزما دو بازرس باید معرفی شود .
********** در اساسنامه روزنامه کثیرالاتتشاری جهت درج آگهی های شرکت اعلام میشود که در شرکت با مسئولیت محدود الزام به درج و اعلام روزنامه کثیرالانتشار نمی باشد
*********** در شرکت سهامی خاص اعضا هییت مدیره دو سال و بازرسین یکسال مالی دارای اعتبار می باشند. و پس از پایان یافتن این مدت مجددا مجمع باید تشکیل و نسبت به تمدید افراد قبلی یا انتخاب اعضا و بازرسین جدید تصمیم گیری شود در حالیکه در شرکت مسئولیت محدود بازرس وجود ندارد و اعضا هیات مدیره تا هر زمان که تمام اعضا موافقت داشته باشند در سمت خود باقی خواهند ماند.


تفاوت ثبت شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی عام:

-  برای ثبت شرکت سهامی عام معرفی حداقل پنج نفر به عنوان سهامدار الزامی است در حالیکه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود معرفی دو نفر به عنوان شریک کفایت می کند .
-  حداقل سرمایه در شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال و در شرکت با مسئولیت محدود حداقل یک میلیون ریال می باشد .
-  در شرکت سهامی عام 35% سرمایه اولیه پس از تاییدنام به حسابی که به نام شرکت افتتاح می شود واریز و تا زمان صدور روزنامه رسمی در بانک بلوکه می شود در حالیکه در شرکت با مسئولیت محدود نیاز به پرداخت مبلغ نبوده و مدیرعامل اقرار به دریافت مبلغ می نماید .
-  شرکت سهامی عام معرفی حداقل پنج نفر به عنوان اعضا هیات مدیره شرکت  الزامی است در حالیکه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود معرفی یک نفر به عنوان عضو  هیات مدیره کفایت می کند. 
- در شرکت سهامی عام سهم افراد به صورت اوراق سهام می باشد و قابل نقل و انتقال است اما سهم الشرکه در شرکت  با مسئولیت محدود قابل نقل و انتقال نبوده مگر طی تنظیم سند رسمی در دفترخانه.

تفاوت ثبت شرکت با مسئولیت محدود با شرکت تضامنی:

-  در شرکت با مسئولیت محدود نام هیچ یک از اعضا و شرکا در اسم شرکت نباید باشد اما در شرکت تضامنی درج نام یکی  از اعضا یا شرکا به طور اجبار باید قید شود.
- در شرکت با مسئولیت محدود شرکا به مزان سهم الشرکه خود در قابل ضرر دارای مسئولیت هستند یعنی در صورت ضرر یا ورشکستگی تنها سهم الشرکه از بین میرود و نیازی به واگذاری اموال  نمی باشد اما
 در شرکت تضامنی مسئولیت هر یک از افراد به میزان تمام سرمایه است و در صورتیکه شرکای دیگر  اقدامی نکنند هر شخص به تنهایی مسئولیت پرداخت تمام بدهی های شرکت را بر عهده دارد.

 
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

- ارایه مدارک شناسایی تمام اعضا و شرکا ( کارت ملی و شناسنامه ) .  

- تکمیل و ارایه مواردی مانند ( آدرس و کد پستی شرکت و سکونت اعضا هیات مدیره – مشخص نمودن میزان سهم الشرکه  هر یک از شرکا و سمت های اعضا هیات مدیره -  مشخص نمودن سرمایه شرکت -  مشخص نمودن موضوع فعالیت شرکت –  انتخاب اسامی مدنظر جهت نام شرکت  ( حداقل 5 اسم که دارای 3 سیلاب خاص باشند ، شرایط انتخاب نام در بخش های دیگر اعلام گردیده است ) اخذ مجوز مورد نیاز در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت .

-  تکمیل تقاضانامه ، شرکت نامه ، صورت جلسه هیئت مدیره ،  صورت جلسه  مجمع عمومی موسسین که توسط تمام شرکاء و اعضا هیات مدیره امضاء شده باشد.
- درصورتی که اشخاص حقوقی ( شرکت ) به عنوان عضو هیات مدیره یا سهامدار در شرکت باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی ، اعلام یک شخص به عنوان نماینده طی ارایه یک معرفی نامه در سربرگ شرکت مهر و امضا شده و معرفی شخص به عنوان نماینده خود و ارایه تصویر مدارک شناسایی نماینده ( کپی شناسنامه و کارت ملی )
- در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی به عنوان سهامدار یا عضو هیات مدیره در شرکت انتخاب شود ارائه تصویر برابر با اصل  شده پاسپورت برای اشخاص حقیقی و ارائه گواهی ثبت شرکت که اخرین وضعیت شرکت را نشان دهد ،  ارائه اصل و ترجمه رسمی و پاسپورت نماینده و یا وکیل ؛ برای اشخاص حقوقی.
- امضا اقرارنامه ای که در متن صورتجلسه ارایه میشود ؛  توسط تمام اعضا هیات مدیره و مدیرعامل مبنی بر عدم مشمولیت ممنوعیت های قانونی اعلام شده در  اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده های  111 و 126  قانون تجارت ، جهت عضویت در هیأت مدیره و قبول سمت مدیرعاملی.

 
مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

- در صورت تمایل به انجام درخواست توسط مجموعه ما پس از عقد قرارداد مدارک مورد نیاز درخواست می شود .
-   تکمیل مدارک  و  مشخصات مورد نیاز ( تکمیل و ارایه مواردی مانند  آدرس و کد پستی شرکت و سکونت اعضا هیات مدیره  مشخص نمودن میزان سهم الشرکه  هر یک از شرکا و سمت های اعضا هیات مدیره -  مشخص نمودن موضوع فعالیت شرکت –  انتخاب اسامی مدنظر جهت نام شرکت (حداقل 5 اسم که دارای 3 سیلاب خاص باشند ، شرایط انتخاب نام در بخش های دیگر اعلام گردیده است ) اخذ مجوز مورد نیاز در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت .
-  تکمیل تقاضانامه ، شرکت نامه ، صورت جلسه هیئت مدیره ،  صورت جلسه  مجمع عمومی موسسین که توسط تمام شرکاء و اعضا هیات مدیره امضاء شده باشد .
- تنظیم صحیح اساسنامه : یکی از مهمترین مراحل در ثبت شرکت تنظیم صحیح اساسنامه می باشد چرا تمام موارد مربوط به مشخصات و  موارد قانونی شرکت در آن درج می گردد .
- تنظیم صحیح شرکتنامه و تقاضانامه
- ثبت درخواست و اخذ تاییدیه نام شرکت تایید نام : پس از انتخاب نام مناسب برای شرکت ( ضوابط انتخاب نام در بخش های قبلی شرکت اشاره شده است(  اسامی جهت بررسی به اداره ارسال می گردد و در صورت دارا بودن شرایط یکی از نام ها مورد تایید قرار می گیرد .
- امضا اوراق ثبتی شرکت و ارسال به اداره ثبت شرکت ها جهت بررسی توسط کارشناس
-  پس از بررسی توسط کارشناس و در صورت تایید تمام موارد ؛ آگهی و شماره ثبت صادر میشود.
-  دریافت آگهی و اوراق ثبتی توسط وکیل
-  پرداخت روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار
-  مطابق قانون جدید اخذ کداقتصادی و تشکیل پرونده دارایی جهت تحویل مدارک الزامی است .
-  اقدام جهت اخذ دفاتر پلمپ" مالیاتی".

اوراق و مدارک ثبتی  شرکت با مسئولیت محدود:

تقاضانامه 
شرکتنامه
صورت جلسه هیئت مدیره
 صورت جلسه  مجمع عمومی موسسین
آگهی تأسیس
روزنامه رسمی
پلمپ دفاتر

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

هزینه های ثبت شرکت با مسئولیت محدود متناسب با اینکه خودتان انجام دهید یا به موسساتی همچون ما واگذار نماید بستگی دارد و شامل حق الوکاله وکیل دادگستری – هزینه حق ثبت و درج – پرداخت روزنامه ها رسمی و کثیر الانتشار – پلمپ دفاتر قانونی – هزینه های پست که پس از اعلام  شرایط مدنظر و ارایه مدارک به طور کامل – دقیق و با جزییات در اختیارتان قرار خواهد گرفت جهت اطلاع از مبالغ بروز  ثبت شرکت با مسئولیت محدود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

مدت زمان ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

با توجه به اینکه ثبت شرکت با مسئولیت محدود شامل چند مرحله می باشد و متناسب با ارئه مدارک از جانب شما می باشد متفاوت می باشد اما به طور معمول تاییدنام شرکت 3روز کاری و صدور آگهی تاسیس پس از ارسال مدارک بین 7الی 10روز کاری می باشد میتوان گفت میانگین زمان ثبت شرکت 15 روز کاری می باشد.

مزیت های ثبت شرکت با مسئولیت محدود توسط ثبت آلامتو:
1- مشاوره رایگان
2- کارشناسان حرفه ای
3- صرفه جویی در هزینه(حداقل کارمزد)
4- صرفه جویی در زمان
5- اعزام کارشناس به محل کار شما
6- پشتیبانی دائمی​​​​​​​

خدمات تغییرات شرکتها
خدمات کارت بازرگانی
مقالات ثبت آلامتو
خدمات امور اداری و مالیاتی و حسابداری
خدمات ویژه
تماس با ما
خدمات ثبت شرکتها
خدمات ثبت برند
درباره ما

جهت دریافت مشاوره رایگان، ثبت شرکت با مسئولیت محدود، عدد 8 را به 09103518518 ارسال نمایید،
و یا با ما تماس حاصل فرمایید.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود